QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 01/04/2023
Nội dung: - (ĐÌNH LẠI) Tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm".
Thời gian:
Địa điểm:
Người chủ trì:
Thành phần: