QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 29/03/2023
Nội dung: - Họp Thường trực Huyện uỷ.
Thời gian: 7 giờ 30 (01 ngày)
Địa điểm: - Phòng họp BTV Huyện uỷ
Người chủ trì: - Bí thư, các Phó Bí thư
Thành phần: