QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 28/03/2023
Nội dung: - Dự họp thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp đột xuất lần thứ tư, HĐND Tỉnh khoá X.
Thời gian: 8 giờ
Địa điểm: - HT Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện dự