QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 13/06/2023
Nội dung: - (Bổ sung) Làm việc với Bí thư đảng uỷ các xã, thị trấn.
Thời gian: 9 giờ
Địa điểm: - Hội trường Huyện uỷ
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc
Thành phần: