QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/06/2023
Nội dung: - Tiếp và làm việc Đoàn Kiểm tra 808, 809 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Thời gian: 9 giờ 30
Địa điểm: - Hội trường Huyện uỷ
Người chủ trì: - Bí thư, các Phó Bí thư
Thành phần: