QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 07/06/2023
Nội dung: - Trao Quyết định về công tác cán bộ
Thời gian: 7 giờ 30
Địa điểm: - Phòng họp UBND Huyện
Người chủ trì: - Đ/c Huỳnh Văn Nhã
Thành phần: