QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 01/06/2023
Nội dung: - (Bổ sung) Họp UBND Huyện thường kỳ tháng 5
Thời gian: 13 giờ 30
Địa điểm: - Hội trường UBND Huyện
Người chủ trì: - Đ/c Huỳnh Văn Nhã
Thành phần: