Chọn nội dung, thời gian, địa điểm,... để xem chi tiết
Thứ, ngàyNội dungThời gianĐịa điểmChủ trìThành phần
Thứ hai, 08/03/2021- Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.- 08 giờ 00- Hội trường Huyện uỷ- Thường trực Huyện uỷ0
Thứ hai, 08/03/2021- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Huyện.- 13 giờ 30- Phòng họp A, UBND Huyện- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0
Thứ hai, 08/03/2021- Thường trực Huyện uỷ gặp gỡ CB, CC Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND-UBND Huyện.- 16 giờ 00- Hội trường UBND Huyện- Thường trực Huyện uỷ0
Thứ ba, 09/03/2021- Làm việc tại cơ quan.- 07 giờ 30- Phòng làm việc- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ ba, 09/03/2021- Làm việc tại cơ quan.- 07 giờ 30- Phòng làm việc- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0
Thứ ba, 09/03/2021- Dự họp trực tuyến chuyên đề, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá IX.- 08 giờ 00- Phòng họp B, UBND Huyện- Đ/c Trần Văn Sáu0
Thứ ba, 09/03/2021- Làm việc tại cơ quan.- 13 giờ 30- Phòng làm việc- Đ/c Trần Văn Sáu0
Thứ ba, 09/03/2021- Đi cơ sở.- 13 giờ 30- Các xã, thị trấn- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ ba, 09/03/2021- Đi cơ sở.- 13 giờ 30- Các xã, thị trấn- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0
Thứ tư, 10/03/2021- Làm việc tại cơ quan.- 07 giờ 30- Phòng làm việc- Đ/c Trần Văn Sáu0
Thứ tư, 10/03/2021- Đi cơ sở.- 07 giờ 30- Các xã, thị trấn- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0
Thứ tư, 10/03/2021- Làm việc tại cơ quan.- 13 giờ 30- Phòng làm việc- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0
Thứ năm, 11/03/2021- Họp Hội đồng xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp Huyện.- 07 giờ 30- Hội trường Huyện uỷ- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ năm, 11/03/2021- Đi cơ sở.- 07 giờ 30- Các xã, thị trấn- Đ/c Trần Văn Sáu0
Thứ năm, 11/03/2021- Làm việc tại cơ quan.- 07 giờ 30- Phòng làm việc- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0
Thứ năm, 11/03/2021- Họp Ban chỉ đạo 35 Huyện.- 13 giờ 30- Hội trường Huyện uỷ- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ năm, 11/03/2021- Đi cơ sở.- 13 giờ 30- Các xã, thị trấn- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0
Thứ sáu, 12/03/2021- Đi cơ sở.- 07 giờ 30- Các xã, thị trấn- Đ/c Trần Văn Sáu0
Thứ sáu, 12/03/2021- Làm việc tại cơ quan.- 07 giờ 30- Phòng làm việc- Đ/c Đặng Hữu Tâm0
Thứ sáu, 12/03/2021- Làm việc tại cơ quan.- 07 giờ 30- Phòng làm việc- Đ/c Nguyễn Thị Nhanh0