QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 07/07/2022
Nội dung: - Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 09
Thời gian: - 07 giờ 30
Địa điểm: - HT. Sen Hồng Tỉnh ủy
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Út
Thành phần: