QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 07/06/2023
Nội dung: - Hội nghị sơ kết thực hiện phối hợp số 500/CTPH/UBND-MTTQ ngày 13 tháng 12 năm 2019
Thời gian: 8 giờ
Địa điểm: - Hội trường UBND Huyện
Người chủ trì: - Đ/c Huỳnh Văn Nhã
Thành phần: