QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 27/03/2023
Nội dung: - Giải quyết công việc cơ quan.
Thời gian: 7 giờ 30
Địa điểm: - Phòng làm việc
Người chủ trì: - Đ/c Mai Văn Siêng
Thành phần: