QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 28/03/2023
Nội dung: - Làm việc với UBND Huyện về công tác chuyển đổi số; bảo tồn, phát huy giá trị của Di tích lịch sử cấp Quốc gia Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung.
Thời gian: 14 giờ
Địa điểm: - PH UBND Huyện
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; đ/c Huỳnh Văn Nhã
Thành phần: UBND Huyện chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự