QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (2, 487 KB)
So 928 CV moi hop BTV HU dot xuat ngay 30.3.2023 (BTV HU) KHAN.signed.pdf443 (Kbytes)
1. Chuong trinh HN BTVHU dot xuat ngay 30.3.2023.doc45 (Kbytes)
Ngày: 30/03/2023
Nội dung: - Hội nghị BTV Huyện uỷ đột xuất.
Thời gian: 8 giờ
Địa điểm: - Phòng họp BTV Huyện uỷ
Người chủ trì: - Bí thư, các Phó Bí thư
Thành phần: (thư mời kèm theo)