QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 31/03/2023
Nội dung: - Dự họp Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
Thời gian: 7 giờ 30
Địa điểm: - Phòng họp UBND Huyện
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; đ/c Huỳnh Văn Nhã
Thành phần: UBND Huyện chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự