QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 27/03/2023
Nội dung: - Tham gia Đoàn Kiểm tra 666, 667 của BTV Huyện uỷ.
Thời gian: 13 giờ 30
Địa điểm: - Đảng uỷ xã Tân Hộ Cơ
Người chủ trì: - Đ/c Mai Văn Siêng
Thành phần: