QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/06/2023
Nội dung: - Kiểm tra một số công trình xây dựng cơ bản
Thời gian: 8 giờ
Địa điểm: - Các xã, thị trấn
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc
Thành phần: Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Giám đốc BQLDA& PTQĐ, Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn