QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 09/06/2023
Nội dung: - Làm việc với Phòng Tài chính và Kế hoạch
Thời gian: 8 giờ 20
Địa điểm: - Phong họp UBND Huyện
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - Đ/c Huỳnh Văn Nhã
Thành phần: TT HĐND, Trưởng 02 Ban HĐND Huyện, Giám đốc Ban QLDA & PTQDĐ, Trưởng phòng: KT&HT, NN&PTNT, TN&MT, Chánh Văn phòng HĐND&UBND Huyện