QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 07/06/2023
Nội dung: - Trao Quyết định về công tác cán bộ
Thời gian: 8 giờ
Địa điểm: - Đảng uỷ xã Tân Thành B
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc
Thành phần: