QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 05/06/2023
Nội dung: - Họp Đảng uỷ Quân sự Huyện
Thời gian: 14 giờ 30
Địa điểm: - HT BCH Quân sự Huyện
Người chủ trì: - Bí thư, các Phó Bí thư
Thành phần: