QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 05/06/2023
Nội dung: - Chào cờ.
Thời gian: 7 giờ 15
Địa điểm: - Huyện uỷ
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - Đ/c Mai Văn Siêng
Thành phần: