QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/06/2023
Nội dung: - Cùng Đoàn Kiểm tra 808, 809 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra xã Tân Thành A
Thời gian: 7 giờ 30
Địa điểm: - Hội trường Đảng uỷ xã Tân Thành A
Người chủ trì: - Đ/c Mai Văn Siêng
Thành phần: