QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (3, 1531 KB)
So 986 CV moi du Hoi nghi Huyen uy dot xuat.signed.pdf511 (Kbytes)
So 986 CV moi du Hoi nghi Huyen uy dot xuat ngay 02.6.2023.signed.pdf511 (Kbytes)
So 986 CV moi du HN can bo chu chot ngay 02.6.2023.signed.pdf510 (Kbytes)
Ngày: 02/06/2023
Nội dung: - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đột xuất.
Thời gian: 1 ngày
Địa điểm: - Hội trường Huyện uỷ
Người chủ trì: - Bí thư, các Phó Bí thư
Thành phần: - Kem theo thư mời