QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 01/06/2023
Nội dung: - (ĐÌNH LẠI) Nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Huyện.
Thời gian:
Địa điểm:
Người chủ trì:
Thành phần: