QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 01/06/2023
Nội dung: - Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ gặp gỡ, trao đổi với bí thư chi bộ trường học, y tế năm 2023.
Thời gian: 8 giờ
Địa điểm: - Hội trường Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh Huyện
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc - Đ/c Mai Văn Siêng
Thành phần: