QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/06/2023
Nội dung: - (Bổ sung) Dự họp báo cáo công tác tiền trạm và tình hình thực tế các công trình dự kiến triển khai trong Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2023
Thời gian: 14 giờ
Địa điểm: - Hội trường Ủy ban nhân dân Huyện.
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc, TUV, Bí thư Huyện uỷ dự