QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/06/2023
Nội dung: - (ĐÌNH LẠI) Tham gia Đoàn Kiểm tra 768 của Ban Thường vụ Huyện uỷ
Thời gian:
Địa điểm:
Người chủ trì:
Thành phần: