QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 09/06/2023
Nội dung: - (Bổ sung) Làm việc với Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
Thời gian: 13 giờ 30
Địa điểm: - Văn phòng UBND Tỉnh
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc, TUV, Bí thư Huyện uỷ dự