QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (8, 26469 KB)
CV351_TU2022.signed.pdf482 (Kbytes)
01_Chuong trinh HN.pdf369 (Kbytes)
02_NQ 06-NQTW.signed.pdf11455 (Kbytes)
03_45-HDBTGTW.pdf7919 (Kbytes)
02-NQ 06-NQTW.doc239 (Kbytes)
18-KHVPTW.pdf4754 (Kbytes)
88-KHTU.signed.pdf500 (Kbytes)
00_CTr_Hoinghi18-5.pdf750 (Kbytes)
Ngày: 18/05/2022
Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị
Thời gian: 8 giờ 00
Địa điểm: Hội trường Thành phố
Người chủ trì: Thường trực Thành ủy
Thành phần: Các đồng chí là cấp uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành Thành phố không là cấp uỷ viên; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường,