QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (2, 219 KB)
CTr HNBTV 10.doc62 (Kbytes)
CV208VPTU2021.pdf157 (Kbytes)
Ngày: 19/10/2021
Nội dung: Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần 10
Thời gian: 13 giờ 30
Địa điểm: Phòng họp Thành ủy
Người chủ trì: Thường trực Thành ủy
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy