QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 04/07/2022
Nội dung: - Họp Thường trực Huyện uỷ
Thời gian: - 13 giờ 30
Địa điểm: - Phòng họp TTHU
Người chủ trì: - Thường trực Huyện uỷ
Thành phần: