QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/07/2022
Nội dung: - Hội nghị lần 09 Ban Chấp Hành Đảng bộ Huyện khóa XII
Thời gian: - 07 giờ 30
Địa điểm: - Hội Trường UBND Huyện
Người chủ trì: - Thường trực Huyện uỷ
Thành phần: