QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 04/07/2022
Nội dung: - Trao huy hiệu Đảng
Thời gian: - 09 giờ 00
Địa điểm: - xã Tân Mỹ
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Út, Đ/c Đặng Hữu Tâm
Thành phần: