QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/07/2022
Nội dung: - Làm việc tại cơ quan.
Thời gian: - 07 giờ 30
Địa điểm: - Cơ quan
Người chủ trì: - Đ/c Đặng Hữu Tâm
Thành phần: