QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/07/2022
Nội dung: - Dự và tham quan diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tam Nông (02 ngày)
Thời gian: - 07 giờ 30
Địa điểm: - Huyện Tam Nông
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Văn Út
Thành phần: