QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/07/2022
Nội dung: - Tiếp đoàn giám sát kết quả triên khai thực hiện kết luận số 250-KL/TU của Tỉnh ủy
Thời gian: - 14 giờ 00
Địa điểm: - Hội trường UBND huyện
Người chủ trì: - Thường trực Huyện ủy
Thành phần: