QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 30/03/2023
Nội dung: Dự Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thời gian: 13 giờ 30
Địa điểm: tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: Đ.c Lê Minh Trung
Thành phần: