QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 31/03/2023
Nội dung: Họp Hội đồng nhân dân Tỉnh đột xuất lần thứ tư
Thời gian: 7 giờ 30 (01 ngày)
Địa điểm: Hội trường UBND Tỉnh
Người chủ trì: Đ.c Lê Thị Phi Yến
Thành phần: