QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 28/03/2023
Nội dung: Dự họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện quý 1
Thời gian: 14 giờ
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa học HTCĐ xã Phú Hựu
Người chủ trì: Đ.c Lê Thị Phi Yến
Thành phần: