QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 31/03/2023
Nội dung: Giải quyết công việc
Thời gian: Cả ngày
Địa điểm: Tại cơ quan
Người chủ trì: Thường trực Huyện ủy
Thành phần: