QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 28/03/2023
Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết tình hình xây dựng cơ bản năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thời gian: 8 giờ
Địa điểm: tại điểm cầu Tỉnh
Người chủ trì: Đ.c Lê Minh Trung
Thành phần: