QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 27/03/2023
Nội dung: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới
Thời gian: 14 giờ
Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự Huyện
Người chủ trì: Đ.c Nguyễn Tấn Lực, đ.c Lê Thị Phi Yến
Thành phần: