QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 29/03/2023
Nội dung: Hội ý CT và các PCT/UBND Huyện thông qua một số nội dung: 1. Về việc trình đề xuất các nội dung phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp 2. Về việc cải tạo nâng cấp khuôn viên trụ sở UBND xã An Nhơn 3. Về việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải thuộc dự án Tuyến dân cư Hang Mai giai đoạn 2025 - 2030 4. Về việc tham mưu xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Kim Trường
Thời gian: 8 giờ
Địa điểm: tại Phòng họp Sáng Tạo (Tầng trệt, Trụ sở UBND Huyện)
Người chủ trì: Đ.c Lê Minh Trung
Thành phần: