QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/06/2023
Nội dung: Dự bàn giao nguồn dự trữ Đảng
Thời gian: 9 giờ
Địa điểm: tại Phòng họp BTVTU
Người chủ trì: Đ.c Lê Thị Phi Yến
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, Kế toán