QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 06/06/2023
Nội dung: Tiếp Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Phòng Nông nghiệp và Phòng Lao động – TB&XH về Nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xuất khẩu lao động
Thời gian: 8 giờ
Địa điểm: Tại Hội trường Hoa Nhãn
Người chủ trì: Đ.c Lê Thị Phi Yến
Thành phần: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện,Phòng Nông nghiệp, Phòng Lao động – TB&XH