QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 09/06/2023
Nội dung: Tiếp Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Tấn Lực
Thời gian: 14 giờ
Địa điểm: tại Phòng họp BTVHU
Người chủ trì: Thường trực Huyện ủy
Thành phần: Các đ.c UV BTVHU