QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 02/06/2023
Nội dung: Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 (đợt 1)
Thời gian: 7 giờ
Địa điểm: tại UBND xã Hòa Tân và thị trấn Cái Tàu Hạ
Người chủ trì: Đ.c Lê Minh Trung
Thành phần: