QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 07/06/2023
Nội dung: Họp Đảng ủy Quân sự Huyện
Thời gian: 08 giờ
Địa điểm: tại Ban CHQS Huyện
Người chủ trì: Đ.c Nguyễn Tấn Lực
Thành phần: