QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 01/06/2023
Nội dung: Đi cơ sở
Thời gian: Cả ngày
Địa điểm: tại cơ sở
Người chủ trì: Đ.c Nguyễn Tấn Lực
Thành phần: