QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 01/06/2023
Nội dung: Dự Hội nghị (trực tuyến) cập nhật kiến thức chuyển đổi số ngành nông nghiệp đến cấp ủy địa phương
Thời gian: 8 giờ
Địa điểm: tại HT. B Huyện uỷ
Người chủ trì: Đ.c Lê Minh Trung
Thành phần: