QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 477 KB)
823 CV HU.signed.pdf477 (Kbytes)
Ngày: 01/06/2023
Nội dung: Hội nghị cán bộ chủ chốt (thực hiện quy trình công tác cán bộ - Bước 4)
Thời gian: 14 giờ
Địa điểm: tại Hội trường B Huyện ủy
Người chủ trì: Thường trực Huyện ủy
Thành phần: Có thư mời kèm theo.